Consiliul local Tecuci convocat în ședință ordinară

Prin Dispoziția nr. 175 din 21.07.2016, emisă de primar Cătălin Hurdubae, este convocată ședinţa ordinară a Consiliului local, în data de 27 iulie ora 16.

Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:


1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Tecuci al dlui Bălănică Traian.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 şi art. 3 din H.C.L. nr. 373/18.12.2015 privind prelungirea contractelor de delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate în Municipiul Tecuci, încheiate la data de 11.02.2010, pe o perioada de 3 (trei) ani.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei pentru autorităţile publice aplicate calculului chiriei aferente locuinţelor pentru tineri cu vârstă de peste 35 de ani.

4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, convenabile, de necesitate, de serviciu precum şi a celor construite prin A.N.L.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţă.

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea U.A.T. Comuna Matca a unei suprafeţe de 400 mp.
9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al U.A.T. Municipiul Tecuci a suprafeţei de 5.953 mp.

10. Proiect de hotărâre privind exercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Tecuci a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Tecuci, strada Victoriei nr. 14, proprietatea numiţilor  Marian Ioan Sorin, Marian Georgeta, Ivan Delia – Teodora.
11. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului privind devierea instalaţiilor existente afectate de lucrarea: „Desfiinţare imobil – Str. Republicii, nr. 23”.
12. Proiect de hotărâre privind închirierea pajiștilor permanente aflate în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci, în anul 2016.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.Galaţi, pentru o suprafaţă de 12,5 mp de teren situată în Municipiul Tecuci, Str. Nicoreşti, nr. 63.
14. Proiect de hotărâre privind acceptarea comunei Brăhăşeşti din Judeţul Galaţi ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – Serviciul Regional Apă Galaţi.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 119 din 26.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 90/05.07.2014, privind aprobarea cofinanţării pentru proiectul „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiei de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă uzată din Judeţul Galaţi în perioada 2014-2020”.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de sprijinire a Poliţiei Municipiului Tecuci în vederea intensificării patrulării în cartierele mărginaşe, pe anul 2016.
18. Proiect de hotărâre privind modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate, şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru gestionarea câinilor fără stăpân pentru perioada august – decembrie 2016 din Municipiul Tecuci.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi culturale al Municipiului Tecuci, aferent semestrului II al anului 2016.
21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, prin suplimentare de venituri, pe anul 2016.

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Holban Andrei, ca  reprezentant al municipiului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecoserv” Galaţi.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Rampa Rateş S.R.L. Tecuci.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Zooland Tec S.R.L. Tecuci.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci.
26. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 0 ) în comunităţile marginalizate”, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.

27. Informări, Interpelări, Petiţii.Publicitate