Ultima şedinţă din acest an a Consiliului local

5a72a-consiliul2blocal2btecuci2b252822529 Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de  27 decembrie, la ora 10. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Rampa Rateş S.R.L. Tecuci.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de zonare şi încadrare a străzilor în Municipiul Tecuci în zone de impozitare.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice din Municipiul Tecuci care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul de salubrizare.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Tecuci în anul 2018.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în cursul anului 2018, în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 din H.C.L. nr. 244/31.10.2017 privind tarifele ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. pentru unele activităţi din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de transport şi depozitare deşeuri municipale (menajere nepericuloase) ce va fi practicat de Societatea Rampa Rateş S.R.L. Tecuci.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Reabilitare învelitoare Bloc A.N.L. Etapa I 4 tronsoane”.

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci.

12. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului arabil aflat în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2018.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a concesionării prin licitaţie publică a terenului  aflat în proprietatea privată a Municipiului Tecuci, str. Plt. Stoicescu, CF 10962.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a concesionării prin licitaţie publică a unui teren, în suprafaţă de 1 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Ioan Ţau.

15. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, Asociaţiei Columbofile „Porumbei Maraton” Galaţi a unui imobil aparţinând domeniului public al Municipiului Tecuci.

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, Aparatul Permanent de lucru al Consiliului Local şi serviciilor publice din subordinea Primarului Municipiului Tecuci.

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcţiile contractuale din cadrul instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Tecuci.

Informări, interpelări, petiții

Raportele  de activitate ale Societăţilor: Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L., Pieţe Prest Tec S.R.L., Rampa Rateş S.R.L., Ecoprest Tec S.R.L., Ecogroup Tec S.R.L.

Informări privind activitatea desfăşurată de lichidatorul Cont Expert  Ipurl la Societatea Cimitirul Eternitatea S.R.L., precum şi stadiul procedurii de lichidare la Societăţile Ecoprest Tec S.R.L, Ecogroup Tec S.R.L, Zooland Tec S.R.L.

Informare înaintată de administratorul Societăţii Zooland Tec S.R.L privind stadiul procedurii de lichidare, copii ale extraselor de bancă şi registrul de casă privind plăţile şi încasările efectuate în perioada:              01.07 – 04.12.2017.

Informarea înregistrată la Consiliul Local sub nr.250/18.12.2017 a Lichidatorului Cont  Expert Ipurl Tecuci referitor la Societăţile: Ecoprest Tec S.R.L, Ecogroup Tec S.R.L, Zooland Tec S.R.L. 

Informarea înregistrată la Consiliul Local sub nr.248/13.12.2017 privind activitatea desfăşurată de Lichidatorul  Cont Expert Ipurl Tecuci pentru Societatea Cimitirul Eternitatea S.R.L.Tecuci.